Vejby-Smidstrup

Beboerforening

info@vejby-i-vendsyssel.dk                                                             

                              FORENINGEN KAN OGSÅ FØLGES PÅ FACEBOOK


 HUSK generalforsamling i skolen onsdag, den 13. marts kl. 19:30


Nyt program

Se foreningens nye program med bl.a. borgermøde d. 5. februar om skolens fremtid samt ølsmagning 15. februar (kort tilmeldingsfrist).

Nu også et Yogahold for mænd. Så er det med at komme igang!

Nyt om skolen

Brugergruppen kovender

Forud for nr. 2 møde med kommunens repræsentanter d. 17/1 har brugergruppen holdt møde den 16/1.

Formålet var at diskutere og fastlægge brugergruppens svar til kommunen på spørgsmålet ”køb eller flyt”

Det vigtigste svarpunkt var fastlagt på forhånd: Træk tiden ud, så vi får mere tid til at beslutte og handle.

Næste punkt var langt mere kontroversielt, idet der i perioden efter borgermødet var fremkommet nye oplysninger, især vedr. hidtil oversete tilskudsmuligheder samt erklæret vilje fra kommunen til at indgå i et istandsættelsesprojekt.

Positive oplysninger, der viste sig gode nok til, at brugergruppen ændrede holdning til hovedspørgsmålet og vedtog at erklære betinget købshensigt.

Betingelserne omfatter først og fremmest en beslutningsfrist, der som minimum rækker frem til generalforsamlingen i beboerforeningen, men tillige en nærmere udredning vedr. tilskudsmuligheder samt – ikke mindst – en række krav til bygningsmæssige foranstaltninger forud for en evt. overtagelse.

De ønskede bygningsmæssige foranstaltninger omfatter bl.a. nye toiletter – heraf èt handicapvenligt - nyt tag på garagen, afklaring af fremtidige kloakforhold, udvidelse af køkkenet, nyt luft-til-luft varmeanlæg, nye vinduer samt udvidelse af salen.

På mødet med kommunens repræsentanter den 17/1 præsenterede brugergruppen sit oplæg, som blev godt modtaget. Man var positivt indstillet over for de fremsatte ønsker og betingelser. Betingelsen om at stadionmatriklen skal medfølge ved en evt. overtagelse var allerede undersøgt og bekræftet.

Følgende blev aftalt:

  • Brugergruppen laver et prisoverslag vedr. de ønskede bygningsmæssige foranstaltninger, samt om – og i hvilket omfang – der kan bidrages med frivilligt arbejde.
  • Kommunen undersøger nærmere vedr. driftstilskudsmuligheder, kloakforhold samt krav til brandplan, flugtmuligheder m.v.
  • Køreplan:

28/1: Brugergruppen leverer prisoverslag vedr. bygningsmæssige foranstaltninger.

5/2:   Borgermøde kl. 19:00 i Vejby gl. Skole med deltagelse af kommunens repræsentanter.

13/2: Kommunen møder brugergruppen og giver tilbagemelding vedr. ønskerne fra mødet

                  17/1.

        20/2: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i beboerforeningen.

        13/3. Beboerforeningens generalforsamling.

Brugergruppen går en travl tid i møde. Ud over det allerede nævnte skal der findes ud af, hvilken ejerkonstruktion, der skal laves ved en evt. overtagelse. Det skal overvejes, om beboerforeningen skal være ejer, eller om der skal laves en ”paraplyforening”, der ”lejer” bygningen ud til brugerne. Sidstnævnte har bl.a. den fordel, at beboerforeningen ikke umiddelbart satser sin formue. Uanset hvad, er der nogle specifikke krav til vedtægter for at tilskud i forhold til bl.a. Folkeoplysningsloven kan komme på tale.

Borgermødet den 5. februar

Stadig stor usikkerhed om mulighederne for fremtidig drift.

En fyldt sal hørte først brugergruppens redegørelse for, hvor langt vi er nået, hvorefter kommunens 2 konsulenter tog over. Der blev orienteret om mulighederne for kommunale tilskud og givet tips til egne foranstaltninger.

En "brainstorm" blandt tilhørerne deltagerne gav en lang række ideer til nye aktiviteter, der kan øge brugen af skolen og skaffe tilstrækkeligt tilskud til, at driften kan opretholdes.

Der er stadig mange usikkerheder, og der forestår et stort arbejde, inden et validt beslutningsgrundlag kan fremlægges.

Næste møde er 13. februar, hvor kommunens konsulenter giver svar på brugergruppens ønsker om bygningsmæssige foranstaltninger forud for en evt. overtagelse.


Stadig Yoga!

Foreningens tilbud om yoga ved instruktør Marilyn Neilson fortsætter med 2 hold pr. uge. Yogaaktiviteten er en ægte succes med deltagere ikke bare fra Vejby og Smidstrup, men fra både Hjørring, Vrå og Hundelev m.fl. 

Onsdag 9-10:30 og torsdag 17-18:30.

 

Endnu et Vejby-hus står til nedrivning

"Mejeriet" er overtaget af kommunen.

Hjørring Kommune har købt mejeriet, Vejbyvej 711, på tvangsauktion. Huset er efter efter en omfattende vandskade fyldt med skimmelsvamp, og vurderet uegnet til beboelse.

Det bliver spændende at se, hvad kommunen vil med grunden.

Hvis og hvis.........

Når og hvis kommunen nedriver huset på Vejby 711, tilbyder kommunen måske, at beboerforeningen kan overtage grunden.

Nu har foreningen i forvejen en del at vedligeholde, så hvis man man siger ja-tak, kunne man måske tilplante grunden, så man får en lille skov, der kun kræver minimal pasning. 

En lille sti gennem skoven kunne føre over sydsiden af Poul Elgaards grund samt vestsiden af Ilkas grund og hen til Gadekæret, hvorved hr Laustsens blokering af gadekæret ophæves.

Kommunen synes, det er en fremragende idé, og vil finansiere projektet. Men det er jo ikke sikkert, at Poul Elgaard og Ilka har samme holdning, hvilket selvfølgelig skal respekteres.

Foreløbig venter vi på nedrivningen.

Nu kommer der også lys på broen!

Og på en sti fra broen til Vejbyvej

Broen er færdig.

Ramperne i broenderne er monteret, og Vejbyboere og andre, der måtte have lyst, kan igen spadsere fra Vejbyvej ad Gadekæret og Mellergårdsvej tilbage til Vejbyvej, en travetur der med Laustsens spærring har været lukket i nogle år. Den er blevet lidt kortere, men ikke mindre hyggelig.

Nu mangler et hegn mellem vejen Gadekæret og selve dammen og langs sydsiden - ind mod Jette og Per. Vi har materialerne og venter blot på bedre vejr.

Kommunen har givet grønt lys for at koble bro- og stibelysning til gadelyset. Der er samtidig givet tilsagn om, at kommunen betaler strømmen.

Det bliver en indirekte belysning fra et par LED-lyskæder, monteret under brogelænderne samt 3 lamper på en sti, som anlægges fra broen til Vejbyvej.

Vi har pengene, og går i gang inden længe.

Separatkloakering i Vejby

Hjørring Vandselskab har meddelt, at separatkloakering udføres i Vejby i 2020-2022.

Kloakeringen omfatter Vejbyvej fra nr. 691 til og med 780 med undtagelse af nr. 694 og  750. Mellergårdsvej er omfattet til og med nr. 19.

Vandselskabet har opfordret til - når det hele alligevel skal graves op - at komme med forslag til ændringer af veje, fortove, samt f.eks. oprettelse af regnvandsbassin. Sidstnævnte kunne være interessant i forbindelse med at sikre stabil vandstand i gadekæret. 

Foreningen har derfor allerede i september 2018 fremsendt sendt forslag herom til vandselskabet. 

Renoveringen af tagetagen i skolen.

Skolens 1. sal, der tidligere var klublokale for Vejby IF, har stået mere eller mindre ubrugt hen siden opløsningen af idrætsforeningen. 

Da der sidste år viste sig et pænt overskud på det driftsbudget, som kommunen stiller til rådighed, blev brugerne enige om at bruge pengene på at sætte 1. sal i stand.

Det gik dog ikke helt, som vi havde regnet med: Det øgede aktivitetsniveau i salen (yoga m.m.) gav en stor el-efterregning i  december, og da loftet blev pillet ned, viste det sig, at taget var så medtaget, at en omfattende efter-understrygning af teglene var nødvendig.

Det var noget af en streg i regningen, og selv om vi flyttede en del af renoveringen over på det nye års budget, hang det stadig ikke sammen.

Vi fik kommunen ind i billedet, og fik de nødvendige midler fra puljen til renovering af kommunale bygninger.

Vi havde på forhånd sat barren højt, for der var jo ingen idé i at lave en halv løsning uden fuld efterisolering m.v.

Bortset fra murerarbejdet (understrygning) er alt udført af frivillige, og det har været en sand fornøjelse at se den opbakning, der har været.

Sidste brik i puslespillet var luft-til-luft varmepumpen, som blev monteret for nylig. Der er tale om en topmodel, simpelthen den allerbedste, der kan fås i dag og faktisk dobbelt så effektiv, som den efterhånden gamle vi har i salen.

Det er blevet et superflot lokale med blotlagte loftsbjælker, Troldtekt loftplader med dæmpbare LED-spots, vægge med glasvæv og nyt laminatgulv.

Henning Simonsen har været manden med det store overblik og har - sammen med Søren elektriker - brugt rigtig mange timer derude. Vi har også haft et antal arbejdslørdage, hvor et trofast hold af frivillige har spenderet deres lørdag formiddag, og et damehold har taget sig af slibning, tapetsering og maling.


Har du styr på din beplantning?

Sådan skrev kommunen forrige år til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!


Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.

Købmandsgrunden

Skitsen nedenfor viser købmandsgrunden, som det er besluttet, at den indrettes.

For undgå fuldt vestenvindssus gennem området er der plantet Malus (en slags paradisæble) i 3 grupper langs Vejbyvej, men med luft imellem, så der stadig bliver kig til området og gadekæret. Samme slags Malus er plantet i sydsiden som afgrænsning af det, der er vist som parkering.

Nogle af de bevarede træer ser noget ranglede ud, fordi de har stået gemt i den gamle tætte beplantning. Nu ser vi, om de retter sig.

Ved gadekæret er øst- og vestbredden forstærket med kampesten, og der er ryddet op i sivvækjst samt udført beskæring af piletræet i nordvesthjørnet. Når broen er opsat slutter vi med det nye hegn langs vejen og ind mod Per Poulsens grund. 

Der mangler stadig kontingent!

Mange har endnu ikke betalt. Vi tror stadig, at betalingen glemmes, fordi vi ikke mere sender girokort ud. Så op på hesten og indbetal (75 kr. pr. person pr. år) på reg.nr. 9070, konto nr. 1620090278. Der kan også betales direkte til foreningens kasserer, Jens Peter Søndergaard eller et bestyrelsesmedlem.

Hjertestarterkursus i Vejby?

Der har endnu ikke meldt sig nok deltagere til at en hjertestartegruppe kan  etableres.

Foreningen tygger derfor i øjeblikket på et forslag om at lave et genoplivningskursus i skolen, hvilket måske - ud over det i øvrigt gode formål - kunne få flere til at være med.

Spændende historie....  Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.


De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...


Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.


Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

 

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i decmber.

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og de 46 (44?) landsbyer.


Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.


Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.


Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.


Den officielle indvielse og ibrugtagning af Købmandstoften skete lørdag den 6. september 2003.


Beboerne i Vejby og omegn blev via annoncering i lokalavisen inviteret til at deltage i indvielsen, hvor beboerforeningen var vært ved et mindre traktement. Programmet omfattede bl.a.:


  • Flaghejsning
  • Tale ved beboerforeningens formand, der bl.a. takkede fru Betty Christiansen, tidligere købmand i Vejby, der har skænket arealet.
  • Samlingspunktet blev døbt ”Købmandstoften” efter forslag fra en beboer.
  • Tale ved Fl. Trinskjær der repræsenterede LEADER + .
  • Reception

 

I alt ca. 100 beboere deltog i indvielsen, der også blev dækket af den lokale presse.