Den officielle indvielse og ibrugtagning af Købmandstoften skete lørdag den 6. september 2003.

 

Beboerne i Vejby og omegn blev via annoncering i lokalavisen inviteret til at deltage i indvielsen, hvor beboerforeningen var vært ved et mindre traktement. Programmet omfattede bl.a.:

 

  • Flaghejsning
  • Tale ved beboerforeningens formand, der bl.a. takkede fru Betty Christiansen, tidligere købmand i Vejby, der har skænket arealet.
  • Samlingspunktet blev døbt ”Købmandstoften” efter forslag fra en beboer.
  • Tale ved Fl. Trinskjær der repræsenterede LEADER + .
  • Reception

I alt ca. 100 beboere deltog i indvielsen, der også blev dækket af den lokale presse.

 

 

 

Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.

 

Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.

 

Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.

Broen er ikke bare en luftig idé. Faktisk er den projekteret i detaljer og kommer til at se ud som vist på fotoet ovenfor. Den bliver ca. 17 m. lang og bæres i ét stykke af 2 limtræsbjælker.

Har du styr på din beplantning?

Sådan skrev kommunen i august til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!

 

Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.

Vejby-Smidstrup

Beboerforening

info@vejby-i-vendsyssel.dk

 

 

FORENINGEN KAN OGSÅ FØLGES PÅ FACEBOOK

 

Snart forår

Renovering af tagetagen i skolen.

Skolens 1. sal, der tidligere var klublokale for Vejby IF, har stået mere eller mindre ubrugt hen siden opløsningen af idrætsforeningen.

Da der sidst på året viste sig et pænt overskud på det driftsbudget, som kommunen stiller til rådighed, blev brugerne enige om at bruge pengene på at sætte 1. sal i stand.

Det gik dog ikke helt, som vi havde regnet med: Det øgede aktivitetsniveau i salen (yoga m.m.) gav en stor el-efterregning i december, og da loftet blev pillet ned, viste det sig, at taget var så medtaget, at en omfattende efter-understrygning af teglene var nødvendig.

Det var noget af en streg i regningen, og selv om vi flyttede en del af renoveringen over på det nye års budget, hang det stadig ikke sammen.

Vi fik kommunen ind i billedet, og det ser ud til, at vi får de nødvendige midler fra puljen til renovering af kommunale bygninger.

Vi havde på forhånd sat barren højt, for der var jo ingen idé i at lave en halv løsning uden fuld efterisoleriong m.v.

Lige nu mangler der groft sagt pålægning af nyt gulv, færdiggørelse af el-installation samt etablering af varmesystem, som bliver en luft-til-luft varmepumpe á la den, vi har i salen, men langt mere effektiv.

Bortset fra murerarbejdet (understrygning) er alt udført af frivillige, og det har været en sand fornøjelse at se den opbakning, der har været.

Henning Simonsen har været manden med det store overblik og har - sammen med Søren elektriker - brugt rigtig mange timer derude. Vi har også haft et antal arbejdslørdage, hvor et trofast hold af frivillige har spenderet deres lørdag formiddag, og et damehold har taget sig af slibning, tapetsering og maling.

Det bliver et superflot lokale med blotlagte loftsbjælker, Troldtekt loftplader med dæmpbare LED-spots, vægge med glasvæv og laminatgulv.

Så kom forårsprogrammet på hjemmesiden!

Se det under menupunktet "PROGRAM".

Programmet har hidtil haft det såkaldte PDF-format, hvilket ikke har været optimalt i forhold til at læse det og heller ikke i forbindelse med at udskrive det.

Vi har forsøgt et andet format denne gang, hvilket forhåbentlig gi'r en bedre oplevelse

 

Landsbypedellen blev væk!

Vores dygtige landsbypedel gik på pension med udgangen af august, og der er desværre ikke ansat en ny.

Iflg kommunen har der ikke været ansøgere, men det sædvanlige økonomispøgelse har måske også haft en finger med i spillet.

Det var ikke været muligt at få politikerne på banen op til kommunevalget. Efter valget er der kommet en masse nye i udvalgene, som lige skal finde deres ben at stå på.

Foreningerne bag pedelordningen har ikke givet op, og der vil her i begyndelsen af det nye år igen blive rettet henvendelse til politikerne i kommunen.

Bro over gadekæret?

Vejby-Smidstrup Beboerforening forsøger i øjeblikket at skaffe midler til etablering af en bro over gadekæret.

I første omgang var der søgt midler fra den såkaldte Grøn Ordning-pulje, men her kom vi ikke i betragtning. Det viste sig, at kun ansøgere fra de 3 nyeste vindmølleområder blev tilgodeset.

Det betyder dog ikke, at projektet er skrinlagt.

Vi skal bare (!) ud og finde pengene et andet sted.

Ny facilitet på hjemmesiden

Fremover kan du genfinde de gamle nyheder

 

Indtil nu er indholdet på hjemmesiden blevet slettet, når det ikke mere var aktuelt. Efter forslag fra Kirsten Baggesen er menuen øverst på siden blevet udvidet med "ARKIV", hvor såvel fotos som tekst vil blive gemt, når det slettes andre steder på hjemmesiden.

Der mangler stadig kontingent!

Mange har endnu ikke betalt. Vi tror stadig, at betalingen glemmes, fordi vi ikke mere sender girokort ud. Så op på hesten og indbetal (75 kr. pr. person pr. år) på reg.nr. 9070, konto nr. 1620090278. Der kan også betales direkte til foreningens kasserer, Jens Peter Søndergaard eller et bestyrelsesmedlem.

Hjertestarterkursus i Vejby?

Der har endnu ikke meldt sig nok deltagere til at en hjertestartegruppe kan etableres.

Foreningen tygger derfor i øjeblikket på et forslag om at lave et genoplivningskursus i skolen, hvilket måske - ud over det i øvrigt gode formål - kunne få flere til at være med.

Hvordan printes programmet ud?

Mange af os vil stadig gerne ha' et ekspl.af foreningens program på opslagstavlen, men ikke alle ved, hvordan man får det udskrevet. Vi har derfor indsat en lille vejledning på siden med programmet.

Spændende historie.... Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.

 

De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...

 

Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.

 

Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i decmber.

Købmandsgrunden

Skitsen nedenfor viser købmandsgrunden, som det er besluttet, at den indrettes.

For undgå fuldt vestenvindssus gennem området plantes Malus (en slags paradisæble) i 3 grupper langs Vejbyvej, men med luft imellem, så der stadig er kig til området og gadekæret. Samme slags Malus plantes i sydsiden som afgrænsning af det, der er vist som parkering.

Jorden har naturligvis ikke sat sig fuldt ud, hvor der er fyldt op efter fjernelsen af købmandsbygningen, hvilket - tillige med det våde efterår - har gjort, at plantningen er udsat til foråret.

Nogle af de bevarede træer ser noget ranglede ud, fordi de har stået gemt i den gamle tætte beplantning. Nu ser vi, om de retter sig.

Renoveringen af gadekæret kom godt i gang med udlægning af kampesten langs øst- og sydsiden, hvor der nu mangler lidt afretning med jord og opsætning af nyt hegn. Også her venter vi på en periode med tørvejr (nok først til foråret), før arbejdet kan afsluttes.

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og de 46 (44?) landsbyer.